Senagat

BIZ hakda

Üstünlik

 • takmynan 4new
 • 4news
 • CME1

4New näme edýär?

Täze düşünje, täze tehnologiýa, täze proses, täze önüm.
Ine Gowy süzgüç.
Control Takyk gözegçilik edilýän temperatura.
● Nebit-ýygyndy
Swarf bilen işlemek.
● Salkyn arassalaýjy.
Media Media süzgüç.
4 Täze ýöriteleşdirilen paket çözgüdi Müşderiniň zerurlyklaryny doly kanagatlandyrýar.

 • -
  1990-njy ýylda esaslandyryldy
 • -+
  33 ýyl iş tejribesi
 • -+
  30-dan gowrak önüm
 • -
  Zawod giňişligi 6000㎡

Hyzmatdaşlarymyz

önümleri

Innowasiýa

 • 4New LGB seriýaly ykjam guşak süzgüji

  4New LGB seriýaly ykjam guşak süzgüji

  Programma 4New ykjam süzgüç, işleýiş döwründe sowadyjy çalgy ýaglaryny arassalamak üçin ulanylýan guşak süzgüçidir, garaşsyz arassalaýjy enjam hökmünde ýa-da çip konweýer bilen (meselem, işleýiş merkezinde) Localerli (bir maşyn guralyna ulanylýar) ýa-da merkezleşdirilen ulanmak .

 • 4New LM seriýaly magnit bölüji

  4New LM seriýaly magnit bölüji

  Rolik görnüşli magnit bölüji Metbugat rulonynyň magnit bölüji esasan tankdan, güýçli magnit rolikinden, rezin rolikden, reduktor hereketlendirijisinden, poslamaýan polat gyryjydan we geçiriji böleklerden durýar.Hapa kesiji suwuklyk magnit bölüjä akýar.Aýyryjyda kuwwatly magnit deprekiniň siňdirilmegi arkaly, hapa suwuklykda magnit geçiriji demir armaturlarynyň, hapalaryň, geýilýän galyndylaryň we ş.m. köp bölegi aýrylýar we magnanyň üstünde berk berkidilýär ...

 • 4New LV seriýaly vakuum guşak süzgüji

  4New LV seriýaly vakuum guşak süzgüji

  Önümiň artykmaçlyklary back Yz ýuwmak bilen kesilmezden, enjam guralyna yzygiderli suwuklyk beriň.● 20 ~ 30μm süzgüç effekti.Various Dürli iş şertlerine garşy durmak üçin dürli süzgüç kagyzy saýlanyp bilner.● Ygtybarly we ygtybarly gurluş we doly awtomatiki işlemek.Installation Gurmak we tehniki hyzmatyň pes çykdajylary.● Dolandyryş enjamy süzgüç galyndysyny gabap, süzgüç kagyzyny ýygnap biler.Gr Agyrlyk güýjüniň süzülmesi bilen deňeşdirilende wakuum negatiw basyşyň süzülmesi az filmi sarp edýär ...

 • 4New LC seriýaly örtükli süzgüç ulgamy

  4New LC seriýaly örtükli süzgüç ulgamy

  Esasy tehniki parametrler Enjamlaryň modeli LC150 ~ LC4000 Filtrleýiş form , suwuk mazmun ≤ 9% Filtriň takyklygy 5μm.Meýletin 1μm ikinji derejeli süzgüç elementi Süzgüç akymy 150 ~ 4000l ...

 • 4 Täze LG seriýaly agyrlyk guşagy süzgüji

  4 Täze LG seriýaly agyrlyk guşagy süzgüji

  Düşündiriş Agyrlyk guşagy süzgüji, adatça 300L / min-dan pes suwuklygy ýa-da üweýji suwuklygy süzmek üçin ulanylýar.Aýrylyşmazdan ozal LM seriýaly magnit bölünişi goşulyp bilner, ikinji derejeli süzgüç üçin sumka süzgüji we sazlaýjy temperatura bilen arassa üweýji suwuklygy üpjün etmek üçin üweýji suwuklygyň temperaturasyna takyk gözegçilik etmek üçin sowadyjy temperatura gözegçilik enjamy goşulyp bilner.Süzgüç kagyzynyň dykyzlygy, adatça, 50 ~ 70 inedördül metr agram, süzgüç ...

 • 4New LE seriýaly merkezden gaçyryş süzgüji

  4New LE seriýaly merkezden gaçyryş süzgüji

  Programmanyň giriş ● LE seriýaly merkezden gaçyryş süzgüji, 1um çenli süzgüç takyklygy bar.Aýratynam, üweýji suwuklygyň, emulsiýanyň, elektrolitiň, sintetiki erginiň, gaýtadan işleýän suwuň we beýleki suwuklyklaryň iň oňat we arassa süzülmesi we temperatura gözegçiligi üçin amatlydyr.● LE seriýaly merkezden gaçyryş süzgüji, suwuklygyň hyzmat möhletini uzaltmak, iş böleginiň ýa-da togalanan önümiň üstki hilini ýokarlandyrmak üçin ulanylýan gaýtadan işleýän suwuklygy optimal saklaýar.

 • 4New LR seriýaly aýlaw süzgüç ulgamy

  4New LR seriýaly aýlaw süzgüç ulgamy

  Önümiň artykmaçlyklary ● Pes basyşly ýuwulma (100 μm) we ýokary basyşly sowadyş (20 μm) Iki süzgüç effekti.Rot Aýlanýan depäniň poslamaýan polatdan ekran süzgüç re modeimi sarp ediş materiallaryny ulanmaýar, bu bolsa iş çykdajylaryny ep-esli azaldar.Mod Modully dizaýn bilen aýlanýan deprek, aşa uly akymyň islegini kanagatlandyryp biljek bir ýa-da birnäçe garaşsyz bölümden durýar.Diňe bir ulgam toplumy talap edilýär we wakuum kemer süzgüçinden has az ýer tutýar.Designedörite işlenip düzülen süzgüç sc ...

 • 4New RO seriýaly vakuum ýagy süzgüji

  4New RO seriýaly vakuum ýagy süzgüji

  Arza giriş 1.1.4New 30 ýyldan gowrak önümçilik tejribesine eýedir we gözleg we RO seriýaly wakuum ýag süzgüçini öndürmek esasan çalgy ýagyny, gidrawliki ýagy, wakuum nasos ýagyny, howa kompressor ýagyny, maşyn senagatynyň ýagyny, sowadyjyny aşa arassalamak üçin ulanylýar. nebit, ekstruziýa ýagy, dişli ýag we beýleki nebit önümleri, nebit, himiýa, magdançylyk, metallurgiýa, kuwwat, transport, maşyn öndürmek, demir ýol we beýleki pudaklarda 1.2.RO serie ...

 • 4New AFE seriýasy Elektrostatik ýag duman kollektory

  4New AFE seriýasy Elektrostatik ýag duman kollektory

  AFE seriýasy Elektrostatik ýag duman kollektory Nebit dumanlaryny ýygnamak we dürli maşyn gurallaryny arassalamak üçin amatly.Önümde kiçi göwrüm, uly howa göwrümi we ýokary arassalama netijeliligi bar;Pes ses, uzak sarp edilýän ömri we pes çalyşmak bahasy.Arassalamagyň netijeliligi 99% -den geçýär.Energiýany tygşytlamak, zyňyndylary azaltmak, ussahananyň gurşawyny gowulandyrmak we çeşmeleri gaýtadan işlemek siziň üçin täsirli guraldyr.Önüm artykmaçlyklary Arassalaýyş ulgamy Başlangyç eff ...

 • 4New AS seriýaly tüsse arassalaýjy maşyn

  4New AS seriýaly tüsse arassalaýjy maşyn

  Programma Lazer bellemek, lazer oýmak, lazer kesmek, lazer gözelligi, moxibustion terapiýasy, lehimlemek we galaýy çümdürmek süzgüji we zyýanly gazlary arassalamak ýaly gaýtadan işleýän ýagdaýlarda döreýän tüsse, tozan, ys we zäherlilik.Öndürijiligiň beýany Bedeniň demir çarçuwasynyň gurluşy çydamly we birleşdirilen, owadan görnüşi bilen bir meýdany öz içine alýar Kiçijik gurnama ýönekeý we amatly, bu iş ýeriniň arassalygyna amatly.Haryt aýratynlyklary ● Ce ...

 • 4New AF seriýaly mehaniki ýag duman ýygnaýjy

  4New AF seriýaly mehaniki ýag duman ýygnaýjy

  Aýratynlyklary • qualityokary hilli: pes ses, titremesiz, ýokary hilli garyndy fosfat we posuň öňüni almak, ýerüsti pürküji galyplary, howa kanaly DuPont Teflon bejergisi.• pleönekeý gurnama: Dikligine, keseligine we tersine görnüşlere gönüden-göni enjam guralyna we ýaýyň içine gurnap, gurnamak we sökmek amatly bolar.• Ulanylýan howpsuzlyk: elektrik toguny goraýjy, uçgun ýok, ýokary woltly howp ýok we gowşak komponentler.• Amatly tehniki hyzmat: Süzgüç ekrany çalyşmak aňsat ...

 • 4New AF seriýasy Elektrostatik ýag duman kollektory

  4New AF seriýasy Elektrostatik ýag duman kollektory

  Aýratynlyklary • Zyýanly maddalaryň we yslaryň peselmegi bilen ýokary arassalama derejesi;• Uzyn arassalama sikli, üç aýyň içinde arassalanmaz we ikinji derejeli hapalanma bolmaz;• Çal reňkli we ak reňkde, özboluşly reňkler we howa göwrümi saýlanyp bolýar;• Sarp ediş serişdeleri ýok;• Owadan görnüşi, energiýany tygşytlamak we az sarp etmek, ýeliň garşylygy we pes ses;• volokary woltly tok üpjünçiliginiň artykmaçlygy, aşa wolt, açyk zynjyry goramak, arassalaýjy enjam we moto ...

 • 4New AF seriýaly nebit-ýalňyş kollektor

  4New AF seriýaly nebit-ýalňyş kollektor

  Önümiň artykmaçlyklary ● Öz-özüňi arassalaýjy süzgüç elementi, bir ýyldan gowrak wagtlap mugt işlemek.Prec Çydamly mehaniki bölüniş enjamy petiklenmez we nebit dumanyndaky tozan, çipler, kagyz we beýleki daşary işler bilen iş salyşyp biler.● Üýtgeýän ýygylyk fanaty süzgüç elementiniň aňyrsynda ýerleşdirilýär we tehniki hyzmat etmezden islegiň üýtgemegine görä ykdysady taýdan işleýär.Oorapyk ýa-da açyk zyňyndy hökmany: 3-nji derejeli süzgüç elementi açyk zyňyndy standartyna laýyk gelýär (...

 • 4 Täze DB seriýaly briket maşyn

  4 Täze DB seriýaly briket maşyn

  Briket maşynyny ulanmagyň artykmaçlyklary coal Kömür bloklaryny guýmalara ýa-da öý ýyladyş bazarlaryna has ýokary bahadan satmak arkaly täze girdeji çeşmelerini dörediň (müşderilerimiz durnukly bahalara ýakyn wagtda alyp bilerler) metal metal galyndylaryny gaýtadan işlemek we gaýtadan ulanmak, suwuklygy kesmek, ýag çalmak ýa-da pul tygşytlamak losyon storage Saklamak, zyňmak we poligon töleglerini tölemegiň zerurlygy ýok ● Uly zähmet çykdajylary ● Howpsuzlyk hadysalaryny ýa-da ýelimleýji goşundylary ulanmak ● Has ekologiýa taýdan arassa kärhana bolmak we ony azaltmak ...

 • 4New DV seriýaly senagat tozan sorujy

  4New DV seriýaly senagat tozan sorujy

  Dizaýn konsepsiýasy DV seriýaly tozan sorujy, öndürijini ýokarlandyrmak we umumy iş şertlerini gowulandyrmak üçin sowadyjynyň adaty ulanylyşyndan, işleýiş suwuklyklaryndan gaýtadan işlemekde galyndylar we ýüzýän ýag ýaly hapalary we galyndylary netijeli aýyrmak üçin döredilen.DV seriýaly tozan sorujylar, suwuklygyň üýtgemeleriniň ýygylygyny azaldýan, kesiş gurallarynyň ömrüni uzaldýan we taýýar önümleriň hilini ýokarlandyrýan innowasion çözgütdir.DV seriýaly indu bilen önümiň ulanylyşy ...

 • 4 Täze DB seriýaly briket maşyn

  4 Täze DB seriýaly briket maşyn

  Düşündiriş Briket maşyn alýumin çiplerini, polat çipleri, demir çipleri we mis çipleri peje gaýdyp barmak üçin tortlara we bloklara çykaryp biler, bu bolsa ýanýan ýitgini azaldyp, energiýany tygşytlap we uglerody azaldyp biler.Alýumin garyndy profil zawodlary, polat guýma zawodlary, alýumin guýma zawodlary, mis guýma zawodlary we gaýtadan işleýän zawodlar üçin amatlydyr.Bu enjam tozan çipleri, polat çipleri, mis çipleri, alýumin çipleri, gubka demir, demir ýa-da ...

 • 4New DV seriýaly senagat tozan sorujy we sowadyjy arassalaýjy

  4New DV seriýaly senagat tozan sorujy & ...

  Önümiň artykmaçlyklary et Çygly we gurak, ol diňe tankdaky şlaklary arassalamak bilen çäklenmän, dargadylan gury galyndylary hem sorup bilýär.● Ykjam gurluş, az ýer tutmak we amatly hereket.● pleönekeý işlemek, çalt siňdiriş tizligi, enjamy saklamagyň zerurlygy ýok.● Diňe gysylan howa zerur, sarp edilýän zatlar ulanylmaýar we iş bahasy ep-esli azalýar.Processing Gaýtadan işleýän suwuklygyň hyzmat möhleti ep-esli uzaldyldy, poluň meýdany azaldy, tekizlemegiň netijeliligi ýokarlandy we maý ...

 • 4New PD seriýaly çip bilen işleýän göteriji nasos

  4New PD seriýaly çip bilen işleýän göteriji nasos

  Düşündiriş Şanhaý 4New-iň patentlenen önümi PD seriýaly nasosy, ýokary çykdajyly öndürijiligi, ýokary ýük göterijiligi, ýokary ygtybarlylygy we ýokary berkligi, import edilýän çip göteriji göteriji nasosyň gowy ornuna öwrüldi.Dip Çip bilen işleýän göteriji göteriji nasos, hapa sowadyjy nasos we gaýdyp nasos diýlip hem atlandyrylýar, çipleriň we sowadyjy çalgylaryň garyndysyny maşyn guralyndan süzgüçlere geçirip biler.Metaly gaýtadan işlemegiň aýrylmaz bölegidir.Çip bilen işleýän liftiň iş ýagdaýy ...

 • 4New PS seriýaly basyşly gaýdyp nasos bekedi

  4New PS seriýaly basyşly gaýdyp nasos bekedi

  4 Täze basyşly suwuk gaýdyp beriş stansiýasy return Yzyna nasos stansiýasy konusyň aşaky gaýdýan tankyndan, kesiji nasosdan, suwuklyk derejesinden we elektrik dolandyryş gutusyndan durýar.Machine Konusyň aşaky gaýdýan tanklarynyň dürli görnüşleri we şekilleri dürli maşyn gurallary üçin ulanylyp bilner.Designedörite işlenip düzülen konusyň aşaky gurluşy, ähli çipleri ýygnamazdan we saklamazdan çykarýar.EV EVA, Brinkmann ... ýaly import edilýän markalara uýgunlaşdyrylyp bilinjek gutuda bir ýa-da iki kesiji nasos oturdylyp bilner.

 • 4 Täze OW seriýasy Nebit-suw bölüji

  4 Täze OW seriýasy Nebit-suw bölüji

  Düşündiriş Kesiji suwuklygyň üstünde örtülen galyň we ýelimli palçyk garyndysyny nädip aýyrmaly, bu pudakda kyn mesele.Adaty nebit çykaryjy güýçsiz bolsa, näme üçin Şanhaý 4New-iň patentlenen OW hapa nebit bölüniş ulgamy yzygiderli işleýär?Metal Metaly gaýtadan işlemekde, esasanam çoýun we alýumin garyndysyny gaýtadan işlemekde, enjam guralynyň çalgy ýagy we iş böleklerini gaýtadan işlemegiň inçe çipleri kesiji suwuklyk bilen garylýar we ...

 • 4 Täze FMD seriýaly süzgüç media kagyzy

  4 Täze FMD seriýaly süzgüç media kagyzy

  Düşündiriş Süzgüç kagyzynyň çygly dartyş güýji gaty möhümdir.Işleýän ýagdaýynda, öz agramyny, ýüzüni örtýän süzgüçli tortuň agramyny we zynjyr bilen sürtülme güýjüni çekmek üçin ýeterlik güýji bolmaly.Süzgüç kagyzy saýlanylanda zerur süzgüç takyklygy, süzgüç enjamlarynyň görnüşi, sowadyjy temperatura, pH we ş.m. göz öňünde tutulýar.Süzgüç kagyzy interfeýssiz ahyryna çenli uzynlyk ugrunda üznüksiz bolmaly, ýogsam aňsat ...

 • 4New FMO seriýaly paneli we ýakymly howa süzgüçleri

  4New FMO seriýaly paneli we ýakymly howa süzgüçleri

  Üstünlik Pes garşylyk.Uly akym.Uzak ömür.Önümiň gurluşy 1. Çarçuwa: alýumin çarçuwasy, galvanizli çarçuwalar, poslamaýan polat çarçuwasy, müşderiniň talaplaryna laýyklykda galyňlygy.2. Süzgüç materialy: ultra inçe aýna süýümi ýa-da sintetiki süýüm süzgüç kagyzy.Daş görnüşiniň ululygy: Panel we ýalpak howa süzgüçleri müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Öndürijilik parametrleri 1. Netijelilik: düzülip bilner 2. Iň ýokary iş temperaturasy: <800 ℃ 3. Maslahat berilýän soňky basyş ...

 • 4 Täze FMB seriýaly suwuk süzgüç haltalary

  4 Täze FMB seriýaly suwuk süzgüç haltalary

  Düşündiriş Membrananyň örtülen tozany aýyrýan suwuk süzgüç haltasy polietrafluoroetilen mikropor membranadan we ýörite birleşdirilen tehnologiýa bilen dürli esasy materiallardan (PPS, aýna süýümi, P84, aramid) durýar.Maksady, diňe gaz süzgüç materialyndan geçip, süzgüç materialynyň üstündäki gazdaky tozany galdyryp, ýerüsti süzgüç döretmekdir.Gözleg, süzgüç materialynyň üstündäki filmiň we tozanyň ...

 • 4 Täze täze süzgüçli süzülen gözenekli metal turbalar

  4 Täze täze süzgüçli süzülen gözenekli metal turbalar

  Önümiň artykmaçlyklary • Ekranyň turbasynyň boşlugy, hapalary netijeli saklap bilýän V görnüşli.Gaty gurluşy, ýokary güýji bar, bloklamak we arassalamak aňsat däl.• Peýdaly modeliň açylyş tizliginiň, uly süzgüç meýdanynyň we çalt süzgüç tizliginiň, pes çykdajyly artykmaçlyklary bar.• pressureokary basyşa garşylyk, ýokary temperatura garşylygy, arzan bahasy we uzak ömri.• Öňünden süzgüçli süzgüçli gözenekli metal turbalaryň kiçi daşky diametri 19 mm, ululygy ...

 • Özbegistana awtoulag dwigateli önümçilik liniýasynyň eksporty üçin vakuum guşak süzgüji
 • Koreýa eksport edilýän dişli ýylmaýjy ýagyň merkezi örtük süzgüç ulgamy
 • Hindistana eksport edilýän önümçilik zawody üçin Ultra Essential Oil Precoating Merkezi merkezleşdirilen süzgüç ulgamy

Hyzmat

 • Hyzmat
 • Hyzmat
 • Hyzmat1
 • Hyzmat2
 • Hyzmat3

4New haýsy hyzmatlary hödürleýär?

Match Dogry gabat gelmek + sarp etmegi azaltmak.
● Takyk süzgüç + temperatura gözegçilik.
Co Sowadyjy we şlak + merkezleşdirilen bejergisi.
Fully Doly awtomatiki dolandyryş + uzakdan işlemek we hyzmat etmek.
New Täzelenen meýilnamalaşdyrmak + köne abatlaýyş.
● Slag briket + ýagy dikeltmek.
Em Emulsiýany arassalamak we täzeden dikeltmek.
● Dumanly tozan ýygnamak.
Liquid Galyndy suwuk demulsifikasiýa zyňylyşy.

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • 4New LE seriýaly merkezden gaçyryş süzgüji

  Aýna önümçilik pudagynda senagat aýna merkezden gaçyryş süzgüçleriniň ulanylyşy

  Senagat pudagy köplenç önümçilik prosesleriniň netijeliligini we hilini üpjün etmek üçin ösen süzgüç ulgamlaryny talap edýär.Esasy komponentleriň biri senagat awtomatiki güýçli merkezden gaçyryş güýji aýna merkezden gaçyryş süzgüçidir.Bu innowasiýa tehnologiýasy v ...

 • 4 Täze LG seriýaly agyrlyk guşagy süzgüji

  Agyrlyk kemeri süzgüji näme?

  Agyrlyk guşagy süzgüji, gaty suwuklyklardan aýyrmak üçin ulanylýan senagat süzgüç ulgamynyň bir görnüşidir.Suwuklyk süzgüç gurşawyndan geçende, gaty aýrylýar we has gurak şertlerde daşarky konteýnerde goýberilýär.Tegelek co ...